''Yüksek Ücretli Çalışanların Vergilendirilmesi'

''Yüksek Ücretli Çalışanların Vergilendirilmesi'

Courses

  Ücreti çalışma hayatını ilgilendiren mevzuat hükümleri doğrultusunda değerlendirecek olursak; 4857 sayılı İş Kanunumuzun 32. maddesinde ücret, ücret ve ücretin ödenmesi başlığı altında şu şekilde  tanımlanmıştır: “Genel anlamda ücret; Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır .”

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesine göre ücret “işverene tabi ve belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.” denilmektedir.

Bu tanımdan hareketle  işçiye ödenecek ücret konusundaki yasal düzenleme, asgari ücret uygulamasıyla sınırlıdır. Herhangi bir işçiye verilecek ücret, yürürlükte bulunan asgari ücretin altında olamayacaktır. Bunun ötesinde, ücretlerin belirlenmesi, artış zaman ve oranları konusunda herhangi bir yasal çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Tanımlamalardan sonra yüksek ücretle çalışan kişilerin vergilendirilmesi konusu ortaya çıkmaktadır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) göre, tek işverenden alınan ve tevkifat suretiyle vergilendirilmiş ücretler için (tutarı ne olursa olsun) yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmez. Ancak birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşan ücretlilerin (tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil), elde ettikleri ücret gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gerekir.

Bilindiği üzere 2019 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı birden fazla işverenden ücret geliri elde edenlerin bordro rakamlarını sosyal güvenlik kurumundan alarak denetime aldı ve bu denetim sonucunda kişilere geriye dönük beyanname vermeleri konusunda tebligatlar yolladı pişmanlıktan faydalanarak gecikme zammıyla birlikte ödemelerini istedi. 2020 yılında ise 2019 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında verilecektir.

 

 

Burada bahsi geçen hesaplamayı detaylandırırsak :

 

Örnek1: Doktor A özel bir hastanede hekimlik hizmeti vermekte ve yıllık toplam 150.000 tl ücret geliri elde etmektedir.

Varsayım 1;Doktor A aynı zamanda da başka bir hastanede kısmi süreli çalışmaktadır ve yıllık geliri 39.000 tl dir

Burada birinci işverenden sonraki işverenlerin rakamlarına bakılır (genellikle yüksek ücret toplamı 1. İşveren seçilir)

2019 yılı ücret gelir vergisi istisna rakamı 40.000 tl olduğu için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesine gerek yoktur.

Varsayım 2; Doktor A aynı zamanda da başka bir hastanede kısmi süreli çalışmaktadır ve yıllık geliri 41.000 tl dir.

2019 yılı ücret gelir vergisi istisna rakamı 40.000 tl olduğu için yıllık gelir vergisi beyannamesi bütün işverenlerden elde edilen gelir toplamı kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi verecektir toplam rakam: 150.000+41.000 = 191.000 tl

Varsayım 3;Doktor A aynı zamanda da başka bir hastanede kısmi süreli çalışmaktadır  yıllık gelir 21.000 tl ve  ortak sağlık güvenlik birimi şirketinde işyeri hekimliği yapmaktadır yıllık gelirir 24.000 tl dir

2019 yılı ücret gelir vergisi istisna rakamı 40.000 tl olduğu için yıllık gelir vergisi beyannamesi bütün işverenlerden elde edilen gelir toplamı kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi verecektir toplam rakam: 150.000+21.000+24.000 = 195.000 tl

Varsayım 4;Farzedelim Doktor A 31.05.2019 tarihine kadar C Özel hastanesinde çalıştı istifa etti veya çıkarıldı. Ve 01.06.2019 tarihinde D özel hastanesinde işe başladı. 2019 yılında C hastanesinden 50.000 tl D hastanesinden 70.000 tl gelir elde etti.

Maalesef yukarıda verdiğimiz örnekte de birden fazla işverenden elde edilen gelir kabul edilmekte ve 2019 yılı istisna rakamını aştığından dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi verilecektir.

70.000+50.000=120.000

Kaynak: Gaziantep Sabah Gazetesi